Vedtægter

Navn og organisation

§ 1.
Stk. 1. Foreningens navn er Gilleleje Brugsforening.

Stk. 2. Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

Hjemsted

§ 2.
Brugsforeningen har hjemsted i Gribskov Kommune, 3250 Gilleleje

Formål

§ 3.
Stk. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.

Stk. 2. Til opnåelse af dette formål skal foreningen være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt ind- købe sine varer gennem denne. Foreningen kan efter bestyrelsens nær- mere beslutning tilslutte sig den ordning, der giver FDB’s og de tilsluttede brugsforeningers personlige medlemmer adgang til landsdækken- de medlemsfordele (herefter kaldet “Landsfordelsordningen”).

Stk. 3. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for foreningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.

Medlemskab

§ 4.
Stk. 1. Foreningen tilbyder 2 former for medlemskab.

a) Personligt medlemskab.
b) Institutionelt medlemskab.

Stk. 2. Som personlige medlemmer kan optages personer, som er fyldt 15 år. Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig ind- meldt. Medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af Brugsforeningens vedtægter. Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer.

Stk. 3. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.

Stk. 4. Personlige medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

Stk. 5. Institutionelle medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

Stk. 6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske med virkning fra kalenderårets udgang.

Stk. 7. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat med- lemskab senest 4 uger efter foreningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgsel om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom.

Stk. 8. Et medlem, der virker imod Brugsforeningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af Brugsforeningen, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget.

Bestyrelsen kan beslutte, at et personligt eller institutionelt medlem- skab kan slettes, uden at medlemmet har udmeldt sig, hvis medlemmet trods påkrav ikke udligner en restance, eller hvis medlemmet ikke har fået registreret køb i Brugsforeningens medlemsbutik i det foregående kalenderår. Medlemmet skal så vidt muligt have meddelelse om sletningen.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ved ord eller handling - har forbrudt sig groft mod Brugsforeningens formål eller regler, - har videregivet fortrolige oplysninger til skade for den, der kunne kræve fortrolighed, eller - har bragt Brugsforeningen, FDB eller nogen af FDB’s medlems- foreninger eller COOP Danmark A/S i miskredit.
Medlemmet har ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse om eksklusion.

Medlemmet kan senest 14 dage efter modtagelsen af en meddelelse om eksklusion indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for den førstkommende generalforsamling som et særligt punkt på dagsordenen. I så fald sættes eksklusionen i bero, indtil generalforsamlingen har behandlet sagen ved skriftlig afstemning. For at opretholde bestyrelsens beslutning om eksklusion kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved sletning og eksklusion udbetales medlemmets indeståender efter samme regler som ved udmeldelse.

Stk. 9. Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og -pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter døds- faldet.

Finansiering og ansvar

§ 5.
Stk. 1. Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån.

Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens for- mue.

Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.

Stk. 2. Ved indmeldelse efter 30. april 2010 skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud på mellem 0 og max. 200 kr. på en andelskonto i Brugsforeningen. Andelskontoen forrentes ikke. Et medlem, der er fyldt 67 år, har efter skriftlig begæring ret til at få tilbagebetalt indeståendet på sin andelskonto og bevarer uanset en sådan begæring sit medlemskab.

Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem, der ikke er fyldt 67 år, betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit.

Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskonto- en uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning godkende, at andelskontoens indestående tilbagebetales i utide til et medlem.

Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler.

Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig låne- kapital.

Generalforsamling

§ 6.
Stk. 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er henlagt til bestyrelsen.

Stk. 2. Mødeberettiget er alle Brugsforeningens medlemmer, som er fyldt 18 år og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddeleren/varehuschefen/direktøren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. Hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer er valgt af medarbejderne i henhold til § 7, stk. 1, har Brugsforeningens medarbejdere - uanset medlemskab – ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikkerne

Stk. 4. Forslag fra medlemmer skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Samtidig med indkal- delsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i foreningens butikker til udlevering til medlemmerne.

Stk. 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt

Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftlig kræves af 50 - dog højst 1/10 - af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.

Stk. 8. Et referat af generalforsamlingen indføres i foreningens for- handlingsprotokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

 

Bestyrelsen

§ 7.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf vælges 7 medlemmer af foreningens generalforsamling for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Foreningens medarbejdere, dog undtaget uddeleren, kan vælge 2 medlemmer.

Medarbejderrepræsentanterne og suppleanter for disse, som skal være myndige (18 år) og være ansat i 6 mdr., vælges for 4 år ved et valg, der afholdes inden for 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem eller uddeleren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.

Stk. 3. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når ved- kommende ikke længere er ansat i foreningen.

Stk. 4. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne samt indsender ved- tægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til FDB og RSM plus eller anden revisor.

Stk. 5. Bestyrelsen mødes normalt hver måned, men i øvrigt når for- manden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det.

Stk. 6. Bestyrelsen tager beslutning om:
a. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.

b. Køb af detailhandelsvirksomhed.

c. Sammenslutning meden anden Brugsforening, foruds at Brugsforeningen er den fortsættende Brugsforening efter sammenslutningen.

d. Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark A/S

e. Antagelse og afskedigelse af uddeler/varehuschef/direktør og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.

f. Betalingsbetingelserne for Brugsforeningens varesalg.

g. Indmeldelsesgebyr for personlige medlemmer og indmeldelses- gebyr for institutionelle medlemmer.

h. Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsforeningen.

i. Øvrige lokale medlemsfordele.

j. Antagelse eller afskedigelse af Brugsforeningens regnskabsfører eller træffer aftale med COOP Danmark A/S om regnskabsføringen.

k. Debat om kandidater til FDB’s landsråd og afgivelse af stemmer ved valg til FDB’s landsråd.

Stk. 8. Ved køb eller salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes foreningen af formanden og uddeleren i for- ening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes foreningen af formanden eller uddeleren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold.

Regnskab

§ 8.
Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, som ordentlig og forsigtig for- retningsbrug tilsiger.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelser under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet.

Revision

§ 9.
Revision af brugsforeningens virksomhed udføres af det statsautorisere- de revisionsselskab RSM plus, såfremt der ikke på generalforsamlingen er vedtaget en anden, tilsvarende betryggende revisionsform

Vedtægtsændringer

§ 10.
Stk. 1. Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget gen- fremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.

Stk. 3. Bestyrelsen skal give Brugsforeningens gældende vedtægter til FDB og til RSM plus eller anden revisor valgt af generalforsamlingen

Sammenslutninger

§ 11.
Brugsforeningen kan sammensluttes med en anden Brugsforening eller med Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), når den anden Brugsforening eller FDB, er den fortsættende Brugsforening, for- udsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 10.

Opløsning

§ 12.
Til opløsning af Brugsforeningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme.

§ 13
Til og med 30. april 2010 skal en person eller institution, som ønsker at blive medlem af Brugsforeningen, betale et indmeldelsesgebyr på 75 kr., og skal ikke indbetale til andelskontoen, jf. § 5 stk. 2.

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 27. april 2010